อิทสิโรเวช ปวีณา, และ เย็นเยือก เฉลิมพร. 2022. “การจัดการภาวะวิกฤตกับความสำเร็จในการทำงานของบุคคลในหน่วยงาน องค์การค้าของ สกสค. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา)”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (2). Bangkok, Thailand:301-9. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/259522.