บัวพุด ปรียวาจ, และ เย็นเยือก เฉลิมพร. 2022. “การประเมินผลการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในสถานการณ์โควิด-19”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (2). Bangkok, Thailand:373-86. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/259525.