อย่างกลั่น พรรณทิพย์, และ ยอดราช วัชธนพงศ์. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (3). Bangkok, Thailand:518-32. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/260372.