โกมลภมร ชยันต์, และ ลาภธเนศ อังกูร. 2022. “ปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะจัดการโครงการที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจในภาคก่อสร้าง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (3). Bangkok, Thailand:456-72. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/261634.