พุ่มจำปา อัมพร, และ ทับหิรัญรักษ์ ธนสุวิทย์. 2022. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า จากร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (3). Bangkok, Thailand:563-73. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/262143.