ประกายพรรณ การัณฑา. 2023. “บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (4). Bangkok, Thailand:1175-85. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/262353.