พนมเสริฐ พริษฐ์, และ ชัยกิจอุราใจ ประพันธ์. 2022. “ปัจจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมของธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจสำหรับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการด้านดิจิทัลในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (4). Bangkok, Thailand:663-76. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/262778.