รอดแดง นรารัตน์, ธูปกระจ่าง ศรีปริญญา, และ เจริญวิริยะกุล ชาญเดช. 2022. “การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (4). Bangkok, Thailand:733-42. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/263646.