เกียรติสุรนนท์ กฤติศักดิ์, และ เจริญวิริยะกุล ชาญเดช. 2022. “การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษา บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จำกัด (Big-Group)”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (4). Bangkok, Thailand:724-32. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/263660.