วงศ์คำปัน ศุภวรรณ, ทองโปร่ง อำนวย, เนตาสิทธิ์ อัมเรศ, และ หมื่นแจ่ม สำเนา. 2022. “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (4). Bangkok, Thailand:605-19. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/263947.