ช้างศิริกุลชัย โสวรรณ, เต็มแก้ว วราภรณ์, และ นามแสง อภิรดา. 2023. “การบริหารการเปลี่ยนแปลงของนักบินไทย และองค์กร ในวิกฤตโรคระบาด”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (1). Bangkok, Thailand:103-17. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/264572.