พัชรทรัพย์ไพศาล มยุรภัสส์, เจริญวิริยะกุล ชาญเดช, และ สมใจ อัครมณี. 2023. “ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (1). Bangkok, Thailand:138-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/264794.