ธนะพิรุฬห์ แพรวา, เจริญวิริยะกุล ชาญเดช, และ สมใจ อัครมณี. 2023. “ผลกระทบและโอกาสช่องทางส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย: กรณีศึกษาภาคตะวันออก”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (1). Bangkok, Thailand:118-26. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/264797.