วงษ์ระบือดังอนุ ภัควัฒน์, เจริญวิริยะกุล ชาญเดช, และ สมใจ อัครมณี. 2023. “ความต้องการเครื่องมือแพทย์ และปัจจัยในการผลิตเครื่องมือแพทย์ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (1). Bangkok, Thailand:127-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/264808.