สุวรรณเกต มณีรัตน์, เจริญวิริยะกุล ชาญเดช, ดำรงค์กูลสมบัติ วราพร, และ สุรดินทร์กูร นลินี. 2023. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (1). Bangkok, Thailand:151-63. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/265045.