แก้วทรัพย์ ณรดา, และ เผ่าพันธุ์ ณัฐสพันธ์. 2023. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานของกิจการ ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (1). Bangkok, Thailand:237-47. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/265783.