เรืองปัญญาโรจน์ พสุ, และ วงศ์ไชยสุวรรณ สิทธิพงศ์. 2023. “การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ แบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (4). Bangkok, Thailand:938-48. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/266721.