รุจาฉันท์ ภาวัช. 2023. “การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (2). Bangkok, Thailand:363-75. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267483.