ชีรวินิจ จุติภัทร. 2023. “การนำนโยบายด้านการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสาธารณะของ เทศบาลไปปฏิบัติ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (2). Bangkok, Thailand:285-300. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267547.