จุรีมาศ เกื้อจิตต์, พงษ์เพ็ง ปรีชา, และ ผังนิรันดร์ บัณฑิต. 2023. “แบบจำลองการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (2). Bangkok, Thailand:349-62. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267644.