โชติพนัส สรินนา. 2023. “ถอดรหัสแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย ในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (2). Bangkok, Thailand:469-84. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267824.