เหมาะประมาณ ณัฐวุฒิ. 2023. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมขนาดเล็ก ในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวยุโรป”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (2). Bangkok, Thailand:332-48. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267867.