จันทนา สิวัฐ, และ แสงมหาชัย สุวรรณี. 2023. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (3). Bangkok, Thailand:551-72. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267994.