โฉมฉาย เอกพล, และ อู่อ้น วิชิต. 2023. “ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจของพนักงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในธุรกิจสปา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (2). Bangkok, Thailand:508-20. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268058.