กิติพัตย์ นริศรา. 2023. “อิทธิพลของคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงานของธนาคารในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (3). Bangkok, Thailand:817-29. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268091.