สุขกิจเจ พีรยา, และ ชัยกิจอุราใจ ประพันธ์. 2023. “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (3). Bangkok, Thailand:589-603. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268537.