บรรเทิง ธีรติร์, และ ประเสริฐ หนึ่งฤทัย. 2023. “การสร้างแบรนด์เมืองผ่านอินสตาแกรม กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (3). Bangkok, Thailand:619-39. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268540.