เชื้อแก้ว เบญจพร, และ อู่อ้น วิชิต. 2024. “ปัจจัยเชิงสาเหตุของการนำเทคโนโลยีการขายมาใช้ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของธุรกิจออนไลน์ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 14 (1). Bangkok, Thailand:163-72. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268886.