พรสุขสว่าง พรศักดิ์, เจริญวิริยะกุล ชาญเดช, ศิริวัฒนา สโรชินี, และ สุวรรณาภิรมย์ สุดา. 2023. “การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคคล และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานโรงงานอะไหล่รถยนต์”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 13 (3). Bangkok, Thailand:673-84. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/269428.