เอื้อชนะจิต ดารณี. 2024. “ผลกระทบของผลแตกต่างทางภาษีที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 14 (1). Bangkok, Thailand:1-13. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/269711.