พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ลุนสำโรง ณรงศักดิ์, และ แพง จรูญศักดิ์. 2024. “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้วัดเป็นฐาน ตามหลักไตรสิกขา ในภาคเหนือตอนบน”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 14 (1). Bangkok, Thailand:138-47. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/271830.