ตุ้งกู สมใจ, และ นากามัทสึ มณีกัญญา. 2024. “การจัดการการท่องเที่ยวของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 14 (1). Bangkok, Thailand:14-27. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/273008.