[1]
สุทธิโภชน์ ส. ., “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบโดยใช้เกมกับการสอนตามคู่มือครู”, j dev admin res, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 24–33, ธ.ค. 2015.