[1]
สงจันทร์ อ. ., “ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีและความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม”, j dev admin res, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 34–47, ธ.ค. 2015.