[1]
บริบาล อ. . ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของพนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”, j dev admin res, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 48–61, ธ.ค. 2015.