[1]
อิ่มโสมนัสสกุล ช. ., “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวคิดทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเอง”, j dev admin res, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 13–23, พ.ย. 2015.