[1]
ทองศิริ ว. ., “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์มาตรฐานในประเทศไทย: บุพปัจจัยและผลลัพธ์”, j dev admin res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 1–12, พ.ค. 2016.