[1]
เทพวัลย์ แ. ., “ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, j dev admin res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 73–83, พ.ค. 2016.