[1]
มีพงษ์ ส. ม., “การเชื่อมโยงการศึกษาโดยครอบครัวกับโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, j dev admin res, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 1–11, ธ.ค. 2016.