[1]
แย้มพริบพรี ภ. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองชะอำ”, j dev admin res, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 34–45, ธ.ค. 2016.