[1]
พรหมอ่อน อ. ., “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง”, j dev admin res, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 58–67, ธ.ค. 2016.