[1]
กองสุทธิ์ใจ ส. ., “การพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี”, j dev admin res, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 1–11, พ.ค. 2017.