[1]
ปรีเปรม พ., “ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายการดำเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี”, j dev admin res, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 66–75, พ.ค. 2017.