[1]
จันทร์ทรงพล ธ. ., “บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้”, j dev admin res, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 76–83, พ.ค. 2017.