[1]
จันทรสาขา พ. ., “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง”, j dev admin res, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 84–95, พ.ค. 2017.