[1]
ผ่องแผ้ว อ., รัตนนาคะ น. ., ณ นคร ส., และ ลัทธศักดิ์ศิริ พ. ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร”, j dev admin res, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 26–30, พ.ค. 2018.