[1]
จินดาโชติ ป. ., พ้นภัย พ. ., พูลลาภ ท. ., คุณากร ม. ., และ ศรีรัตนา ภ. ., “ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนในเขตเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี”, j dev admin res, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 69–74, พ.ค. 2018.