[1]
ภู่เจริญศิลป์ ส., “ก้าวต่อไปของกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว”, j dev admin res, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 32–42, พ.ย. 2018.