[1]
สารพัด ส. . . . ., “เปรียบเทียบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมและต้นทุนกิจกรรม”, j dev admin res, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 61–67, พ.ย. 2018.