[1]
ระยับศรี อ. ., น่านโพธิ์ศรี ณ. ., ทวีทอง ห., และ วงศ์อุไร ภ., “รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา”, j dev admin res, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 93–100, พ.ย. 2018.